ALFALASTIN 33,33 mg / ml

Generisk lægemiddel af den terapeutiske klasse: hæmostase og blod
aktive ingredienser: Alpha1-antitrypsin
laboratorium: Labo F. Fraction Biotechn

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
Kasse med 1 flaske pulver (+ disp.transfer) + fl opløsningsmiddel på 120 ml
Alle former

indikation

Dette lægemiddel er indiceret til substitutionsbehandling af alvorlige former for primær alfa-1 antitrypsinmangel hos personer med fænotype PiZZ eller PiSZ med lungeemfysem.

Dosering ALFALASTIN 33, 33 mg / ml Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Kasse med 1 hætteglas med pulver (+ disptransfer) + fl opløsningsmiddel på 120 ml

Behandling bør startes så hurtigt som muligt, når de første tegn på emfysem fremkommer.

Denne behandling skal videreføres:

· Fortsat, især i tilfælde af stærkt progressivt emfysem

· Enten ved diskontinuerlige helbredelser under bronchopulmonale infektiøse udbrud.

Kontinuerlig eller tilbagevendende eksponering for aerokontaminanter, som kan øge intrapulmonal proteasebelastning, er den eneste kendte faktor i udviklingen af ​​emfysem. At stoppe rygning er derfor absolut nødvendigt, og det anbefales stærkt at beskytte emnet mod potentielle faglige luftforurenende stoffer.

dosering

En dosis på 60 mg / kg ALFALASTIN injiceret en gang om ugen intravenøst ​​giver et plasma niveau af alpha-1 antitrypsin, der er sammenligneligt med det hos ikke-deficiente forsøgspersoner.

Alfa-1 antitrypsinanalyser skal udføres på patienten en gang om måneden i de første seks måneder af behandlingen og derefter hver tredje til fire måneder derefter. Doserne, der skal injiceres, vil i sidste ende blive korrigeret for at opretholde et minimalt plasmaniveau på 11 μM (0, 50 g / l) ved 15 μM (0, 70 g / l).

Tilstand og indgivelsesvej

ALFALASTIN er et pulver, der skal rekonstitueres ekstemporant med vand til injektionsvæsker, i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i afsnittet Instruktioner vedrørende brug, håndtering og bortskaffelse .

ALFALASTIN skal injiceres intravenøst, alt på én gang, umiddelbart efter rekonstitution, uden at overskride en strømningshastighed på 4 ml / min.

Mod indikationer

Overfølsomhed overfor en af ​​bestanddelene i præparatet.

Alfalastin bivirkninger

Hyppigheden af ​​bivirkninger blev defineret i henhold til følgende kriterier: Meget almindelig (≥1 / 10), almindelig (≥ 1/100 til <1/10), usædvanlig (≥ 1/1000 til <1/100) sjældne (≥ 1/10 000 til <1/1000) og meget sjældne (<1/10 000), ukendt (kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data).

Hjertesygdomme

Ukendt frekvens: dyspnø

Hud- og underhudssygdomme

Ukendt frekvens: udslæt, elveblest.

Immunsystemet lidelser

Ukendt frekvens: Overfølsomhed

Nervesystemet

Ukendt frekvens: hovedpine, døsighed

Muskuloskeletale og systemiske lidelser

Ukendt frekvens: myalgi

Vaskulære lidelser

Ukendt frekvens: hypotension, hypertension

Generelle lidelser og reaktioner på administrationsstedet

Ukendt frekvens: Lokalt ødem, generaliseret ødem, smerte på injektionsstedet.

Rapportering af formodede bivirkninger

Rapporteringen af ​​formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af fordelings / risikofaktor for lægemidlet. Sundhedsvæsenet erklærer enhver formodede bivirkning via det nationale rapporteringssystem: Det nationale agentur for lægemiddel- og sundhedsvæsenets produkter (ANSM) og netværket af regionale lægemiddelovervågningscentre - Hjemmeside: www.ansm.sante.fr.

Populære Indlæg